REGULAMIN SKLEPU JUSI OBOWIĄZUJĄCY OD 1 KWIETNIA 2021 ROKU

1.               Postanowienia ogólne

1.      Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej www.jusi.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym”, jest prowadzony jest przez Justynę Stańdo prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JUSI Justyna Stańdo , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7542791958, REGON 387833668 siedzibą w Warszawie ul. Mordechaja Anielewicza 47c/23, 01-060 Warszawa.

2.      Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jusi.pl, telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku W godzinach 8:00-18:00, pod nr telefonu: + 48 604 431 964

2.               Definicje

1.      Regulamin - niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”;

2.      Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu

4.      Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.      Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.      Konto – konto Klienta w Sklepie, umożliwiające Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie, w którym m. in. są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; założenie Konta jest darmowe

7.      Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie

8.      Sprzedawca – JUSI  Justyna Stańdo z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 01-060, ul. Mordechaja Anielewicza 47c/23 , NIP: 754-279-19-58,  adres e-mail: biuro@jusi.pl oraz tel. +48 604 431 964;

Konto bankowe mbank 86 1140 2004 0000 3002 8080 4309

9.      Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta

10.   Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności.

11.   Produkty – towary stanowiące własność JUSI z siedzibą w Warszawie, oferowane do sprzedaży Klientom na stronie www.jusi.pl

12.   Koszyk- element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów

13.   Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

14.   Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

3.               Wymogi techniczne

1.      Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

a)     urządzenie z dostępem do Internetu

b)     przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies

2.      Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail

3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji

4.      Do założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: - imię i nazwisko Klienta, adres email Klienta, hasło do Konta

5.      Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta

6.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta

4.               Zakupy w sklepie

1.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2.      Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).

3.      Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

4.      Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia jako gość .

5.      Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia jako gość – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, pod który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

6.      Kliknąć przycisk “Przejdź do realizacji zamówienia ”.

7.      Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

8.      Złożenie Zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa Zamówienia. Zawarcie wiążącej Umowy Sprzedaży następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji

5.               PŁATNOŚCI

1.       Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a)     Za pośrednictwem platformy płatniczej:

(1)    Paynow

(2)    Bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy mbank 86 1140 2004 0000 3002 8080 4309

(3) Przelewy 24

2.       Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację

3.      Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo

6.               REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a)     przesyłka kurierska,

b)     paczkomaty InPost.

2.      Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie na Produkt

3.      Podczas procedury zamawiania otrzymają Państwo informację o wysokości kosztów wysyłki       zamówionych Produktów i ich dostawy na wskazany przez Państwa adres.

4.      W przypadku Zamówienia kilku Produktów zostaną one dostarczone jedną przesyłką w terminie  odpowiadającym najdłuższemu z terminów oczekiwania wskazanemu dla zamówionych Produktów,     widocznemu przy każdym z Produktów w Sklepie.

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

VI.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.      W przypadku nabycia Produktów Klient będący Konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

2.      W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, należy użyć formularza odstąpienia dostępnego na Państwa Koncie. Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwracanych Produktów zawsze po uprzednim wypełnieniu formularza odstąpienia dostępnego za pośrednictwem Państwa Konta

3.      W przypadku odstąpienia przez Państwa od Umowy Sprzedaży mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że Produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

4.      Niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży bez względu czy zostało ono dokonane za pośrednictwem Konta Klienta czy w formie elektronicznej przewidzianej w ust. 3 powyżej potwierdzimy otrzymanie przez Sprzedawcę Państwa oświadczenia.

5.       Za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania takiej rzeczy odpowiadają Państwo. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy mogą Państwo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.

6.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

VII.               WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

e)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

f)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

g)     dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

h)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

i)      dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

VIII.             REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

5.      Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

d. żądać usunięcia wady

6.      Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub za pośrednictwem strony sklepu. Szczegółowy opis procedery zwrotu znajduje się na stronie internetowej sprzedawcy w zakładce „Zwrot”

7.       Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na koszt Konsumenta, na adres podany w formularzu zwrotu lub adres JUSI Justyna Stańdo , ul.Topolowa 7a,  05-830 Strzeniówka

8.      Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

9.      Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

10.   Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

IX.                 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy... oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

X.                   DANE OSOBOWE

1.      Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2.      Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

XI.                 ZASTRZEŻENIA

1.      Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

2.      Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

3.      Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

4.      Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

XII.               POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

2.      Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

3.      W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

XIII.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password